Wild Roses

Logo, fashion store

Logo for Wild Roses fashion store, Illustrator

Ad for fashion store

Ad for fashion store, Wild Roses, Illustrator